REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10§ ja 24§
Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

REKISTERIN PITÄJÄ

Huvia Tapahtumapalvelut, y-tunnus 2812149-6
Käpytikantie 9, 90940 Jääli
p. 044 2444 170, info@huvia.fi

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Kristiina Karihtala
p. 044 2444 170, info@huvia.fi

REKISTERIN NIMI

Huvian asiakasrekisteri ja hoitokortisto

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen ja / tai lakiin.
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden hoitamiseen ja yhteydenottoihin liittyen, sopimusten / tilausten / varausten / ilmoittautumisten sekä muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi. Lisäksi henkilötietoja käytetään lakisääteisten hoitokirjausten tekemiseen hierontahoitojen yhteydessä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri voi sisältää kaikki tai osan seuraavista tiedoista:

 • henkilön etu- ja sukunimi
 • osoitetiedot
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • yrityksen nimi, y-tunnus
 • yrityksen yhteystiedot ( osoite, puhnro, sähköpostiosoite)
 • yrityksen laskutustiedot

Hoitokortisto sisältää seuraavat tiedot:

 • henkilön etu- ja sukunimi
 • osoitetiedot
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • syntymäaika
 • sairaudet / lääkitys
 • ammatti
 • hoitotiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan suoraan asiakkaalta / rekisteröidyltä hänen / heidän itse luovuttaessaan tiedot.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Rekisteritietoja säilytetään asiakkuuden voimassaolon / sen hoitamiseen tarvittavan ajan sekä asiakirjojen lakisääteisen säilyttämiseen vaaditun ajan. Hoitokortiston tietojen säilyttämisessä noudatetaan kulloinkin voimassaolevaa lainmukaista säilytysaikaa.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N JA ETA:N ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille tahoille. Asiakasrekisterin tietoja voidaan rekisteröidyn suostumuksesta luovuttaa Huvian yhteistyökumppaneille asiakkuuteen liittyen.
Hoitokortiston tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Hoitokortiston tiedot ovat salassapidettäviä ja hoitajalla on salassapitovelvollisuus. Hoitokortiston tietoja voidaan luovuttaa muille tahoille vain lainsäännösten nojalla tai rekisteröidyn omasta tai edustajansa suostumuksesta.
Sekä asiakasrekisterin että hoitokortiston tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää henkilötietolain ja Eu:n tietosuoja-asetuksen asettamin rajoituksin sekä viranomaisille lakisääteisissä tilanteissa.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Sekä manuaalisesti että sähköisesti kerätyt ja tallennetut asiakasrekisteri- ja hoitokortistotiedot ovat säännösten mukaisesti säilytetty. Manuaalisesti kerätyt ja arkistoidut tiedot säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisesti kerätyt ja tallennetut tiedot ovat asianmukaisesti suojattu.

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Mikäli rekisteröity haluaa tarkastaa hänestä tallennetut asiakasrekisteri / hoitokortisto tiedot tai vaatia niihin oikaisua, tulee rekisteröidyn tehdä kirjallinen pyyntö asiasta rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

TIETOJEN OIKAISU JA POISTAMINEN

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kirjallisesti rekisteristä vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteristä vastaavalle henkilöille.